Driving the white lady on road. I think she ne…

Driving the white lady on road. I think she needs a brushless setup 🙈💪

#rc #rccar #tamiya #tamiyarc #m06 #tamiyam06 #rcrally #rcrallye #rallyrc #renault #renaultalpine #alpinea110 #alpine #a110 #renaultalpinea110 #rclove
https://www.instagram.com/p/BqFhvWTHvkv/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=14oyzm09mv40y